คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ธนาคารเกียรตินาคิน