หอศิลป์ เพาะช่าง

งานติดตั้งกระจก - อลูมเนียม เพื่อปรับปรุงอาคารหอศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร